Koivukyläntie 37–39, Simonkylä, Vantaa

Koivukyläntie 37–39, Simonkylä, Vantaa

Nyt tar­jol­la siis­ti­kun­toi­nen ja valoi­sa kol­mio ava­rin näky­min his­si­ta­lon 5. ker­rok­ses­ta. Omal­la ton­til­la sijait­se­va yhtiö on hyvin hoi­det­tu, mm. lin­ja­sa­nee­raus jo teh­ty vuon­na 2017, jol­loin myös kyl­py­huo­ne perus­kor­jat­tiin. Huo­maa edul­li­nen hoi­to­vas­ti­ke! Lähi­pal­ve­lut ovat käve­ly­mat­kan pääs­sä ja kat­ta­vam­mat pal­ve­lut löy­ty­vät lähel­tä Tik­ku­ri­las­ta tai Koivukylästä.
Tämän haluat näh­dä, joten soi­ta ja sovi esittely!

Myyn­tiä hoitaa:
Toni Lindlöf
Hel­sin­gin Asun­to­vä­li­tys LKV
p. 050 359 9666 tai toni@heav.fi
www.heav.fi

Vantakorventie 80, Palopuro, Hyvinkää

Vantakorventie 80, Palopuro, Hyvinkää

Nyt tar­jol­la valoi­sa 1‑tasoinen, mit­ta­van perus­kor­jauk­sen läpi­käy­nyt oma­ko­ti­ta­lo rau­haa rakas­ta­val­le. Talo sijait­see päät­ty­vän tien pääs­sä ja tilan ympä­ris­tös­sä on kau­nis­ta met­sä­mai­se­maa. Asuin­ti­lois­ta on ero­tet­ta­vis­sa 1h+k omal­la sisään­käyn­nil­lä, eli talo sopii erin­omai­ses­ti esim. pie­ny­rit­tä­jäl­le tai etä­työ­läi­sel­le, joka halu­aa kui­ten­kin pitää työn ja vapaa-ajan eril­lään. Täs­sä kodis­sa on lähes kaik­ki uut­ta! Teh­ty­jä kor­jauk­sia on lis­tat­tu myö­hem­min täs­sä koh­deil­moi­tuk­ses­sa. Taloa on remon­toi­tu suu­rel­la sydä­mel­lä itse­ään var­ten ja siel­tä löy­tyy­kin pal­jon kivo­ja yksi­tyis­koh­tia, jois­ta pidät var­mas­ti. Myös piha­re­mont­ti on teh­ty ja gril­li­ko­das­sa val­mis­te­tun ate­rian jäl­keen onkin muka­va sau­noa ja ren­tou­tua paljussa.

Raken­nuk­ses­sa on kak­si ilmä­läm­pö­pump­pua ja varaa­va tak­ka. Vuo­tui­nen säh­kön­ku­lu­tus on ollut täs­sä kah­den hen­gen talou­des­sa mal­til­li­nen n. 13000 kWh/vuosi sisäl­täen käyt­tö­säh­kön. Läm­mi­tyk­sen osa­na on hyö­dyn­net­ty tal­viai­kaan takkaa.

Vas­taa­van­lai­sia koh­tei­ta on erit­täin har­voin tar­jol­la, joten soi­ta ja sovi esittely!

Myyn­tiä hoi­taa ja lisä­tie­to­ja antaa:
Toni Lindlöf
Hel­sin­gin Asun­to­vä­li­tys LKV
p. 050 359 9666 tai toni@heav.fi
www.heav.fi

Helsingin Asuntovälitys LKV

Sateenkaarentie 22
00740 Helsinki

Toni Lindlöf, Laatuauktorisoitu kiinteistönvälittäjä, vastaava hoitaja, YKV, LKV, LVV