Koivukyläntie 37–39, Simonkylä, Vantaa

Koivukyläntie 37–39, Simonkylä, Vantaa

Nyt tar­jol­la siis­ti­kun­toi­nen ja valoi­sa kol­mio ava­rin näky­min his­si­ta­lon 5. ker­rok­ses­ta. Omal­la ton­til­la sijait­se­va yhtiö on hyvin hoi­det­tu, mm. lin­ja­sa­nee­raus jo teh­ty vuon­na 2017, jol­loin myös kyl­py­huo­ne perus­kor­jat­tiin. Huo­maa edul­li­nen hoi­to­vas­ti­ke! Lähi­pal­ve­lut ovat käve­ly­mat­kan pääs­sä ja kat­ta­vam­mat pal­ve­lut löy­ty­vät lähel­tä Tik­ku­ri­las­ta tai Koivukylästä.
Tämän haluat näh­dä, joten soi­ta ja sovi esittely!

Myyn­tiä hoitaa:
Toni Lindlöf
Hel­sin­gin Asun­to­vä­li­tys LKV
p. 050 359 9666 tai toni@heav.fi
www.heav.fi

Vantakorventie 80, Palopuro, Hyvinkää

Vantakorventie 80, Palopuro, Hyvinkää

Nyt tar­jol­la valoi­sa 1‑tasoinen, mit­ta­van perus­kor­jauk­sen läpi­käy­nyt oma­ko­ti­ta­lo rau­haa rakas­ta­val­le. Talo sijait­see päät­ty­vän tien pääs­sä ja tilan ympä­ris­tös­sä on kau­nis­ta met­sä­mai­se­maa. Asuin­ti­lois­ta on ero­tet­ta­vis­sa 1h+k omal­la sisään­käyn­nil­lä, eli talo sopii erin­omai­ses­ti esim. pie­ny­rit­tä­jäl­le tai etä­työ­läi­sel­le, joka halu­aa kui­ten­kin pitää työn ja vapaa-ajan eril­lään. Täs­sä kodis­sa on lähes kaik­ki uut­ta! Teh­ty­jä kor­jauk­sia on lis­tat­tu myö­hem­min täs­sä koh­deil­moi­tuk­ses­sa. Taloa on remon­toi­tu suu­rel­la sydä­mel­lä itse­ään var­ten ja siel­tä löy­tyy­kin pal­jon kivo­ja yksi­tyis­koh­tia, jois­ta pidät var­mas­ti. Myös piha­re­mont­ti on teh­ty ja gril­li­ko­das­sa val­mis­te­tun ate­rian jäl­keen onkin muka­va sau­noa ja ren­tou­tua paljussa.

Vas­taa­van­lai­sia koh­tei­ta on erit­täin har­voin tar­jol­la, joten soi­ta ja sovi esittely!

Myyn­tiä hoi­taa ja lisä­tie­to­ja antaa:
Toni Lindlöf
Hel­sin­gin Asun­to­vä­li­tys LKV
p. 050 359 9666 tai toni@heav.fi
www.heav.fi

Kauriintie 5 H, Siltamäki, Helsinki

Kauriintie 5 H, Siltamäki, Helsinki

Nyt tar­jol­la Sil­ta­mäes­tä huip­pu­pai­kal­ta pihal­li­nen, teho­poh­jai­nen kak­sio. Piha avau­tuu suo­raan puis­toa­lu­ee­seen ja ilta-aurin­gon suun­taan. Vas­taa­van­lai­sia kote­ja on alu­eel­la todel­la har­voin tar­jol­la! Yhtiös­sä on käyn­nis­sä KVS-sanee­raus, jon­ka yhtey­des­sä myös kyl­py­huo­neet uusi­taan. Kun toi­mit nopeas­ti, niin ehdit vie­lä vai­kut­ta­maan mate­ri­aa­li­va­lin­toi­hin. Soi­ta ja sovi esittely!

Myyn­tiä hoitaa:
Toni Lindlöf
Hel­sin­gin Asun­to­vä­li­tys LKV
p. 0503599666 tai toni@heav.fi
www.heav.fi

Hansatie 30 A, Kauklahti, Espoo

Hansatie 30 A, Kauklahti, Espoo

Nyt tar­jol­la valoa tul­vi­va läpi­ta­lon kol­mio fik­sul­la poh­ja­rat­kai­sul­la. Erin­omai­nen sijain­ti kes­kei­sel­lä pai­kal­la Kauklah­den kylä­mil­jöö­tä ja vain kiven­hei­ton pääs­sä juna-ase­mal­ta. Pal­ve­lut mai­net­ta niit­tä­nei­ne eri­kois­liik­kei­neen löy­ty­vät käve­lye­täi­syy­del­tä. Mikä­li nau­tit raik­kaas­ta ilmas­ta ja luon­non­lä­hei­syy­des­tä, ovat lähis­tön ulkoi­lu­mah­dol­li­suu­det kuin sinul­le tarkoitetut.

Yhtiö­tä on hoi­det­tu sys­te­maat­ti­ses­ti ja vii­mei­sem­pä­nä lii­tyt­ty maa­läm­pöön, joka tuo tule­vai­suu­des­sa energiasäästöjä.

Tämän haluat näh­dä, joten soi­ta ja sovi esittely!

Myyn­tiä hoitaa:
Hel­sin­gin Asun­to­vä­li­tys LKV
Toni Lind­löf p. 050 359 9666 tai toni@heav.fi
www.heav.fi