Referenssit

Asiak­kai­den koke­muk­sia pal­ve­luis­tam­me.

Tyytyväisten asiakkaiden palautteita on ilo jakaa. Haluatko tähän joukkoon?

Annoim­me kevääl­lä talom­me myyn­tiin Hel­sin­gin Asun­to­vä­li­tys LKV:lle. Olim­me varau­tu­neet pit­käh­köön myyn­tiai­kaan. Toni hoi­ti kau­pat kui­ten­kin ensi­näy­töl­lä ja mie­les­täm­me vie­lä sopi­vaan hin­taan.

Eri­tyi­ses­ti pidin Tonin tehok­kuu­des­ta, kaik­kien asioi­den reip­paas­ta hoi­to­ta­vas­ta sekä hyväs­tä ajan­ta­sal­la pitä­mi­ses­tä. Koke­muk­sen perus­teel­la voin suo­si­tel­la kai­kil­le asun­ton­sa myyn­tiä har­kit­se­vil­le. T. Pro­ho­rov

PS. Olem­me muut­ta­neet tois­ta­kym­men­tä ker­taa, joten välit­tä­jis­tä on koke­mus­ta.

Olem­me tyy­ty­väi­siä saa­maam­me pal­ve­luun. Mei­dät pidet­tiin hyvin ajan tasal­la ja asun­to meni kau­pak­si nopeas­ti. Myös lop­pu­tu­los vas­ta­si odo­tuk­siam­me. Kai­sa ja Sami

Otin muu­ta­maan välit­tä­jään yhteyt­tä, Toni vai­kut­ti var­mim­mal­ta enkä pet­ty­nyt. Asun­to myy­tiin kah­des­sa ja puo­les­sa vii­kos­sa oikean­lai­seen hin­taan, oli­han put­ki­re­mont­ti tulos­sa ja vii­mei­ses­tä remon­tis­tam­me mel­kein 20 vuot­ta.

Toni piti mei­dät ajan tasal­la. Nyt nuo­ri per­he jo var­maan­kin asuu päi­vi­te­tys­sä kodis­saan ja me olem­me saa­neet viet­tää kesää rau­has­sa. Meil­le kai­kil­le jäi kau­pas­ta hyvä mie­li. Pir­jo Savo­lai­nen

Jätä palaut­tee­si ohei­sen lomak­keen kaut­ta.