Referenssit

Asiak­kai­den koke­muk­sia palveluistamme. 

Tyytyväisten asiakkaiden palautteita on ilo jakaa. Haluatko tähän joukkoon?

Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän valin­ta osui nap­piin! Hom­ma hoi­tui ammat­ti­tai­toi­ses­ti ja saa­toin olla luot­ta­vai­sin mie­lin asun­to­ni myyn­nin suh­teen, vaik­ka asun toi­sel­la paik­ka­kun­nal­la ja poi­ka­ni hoi­ti var­si­nai­sen kau­pan­teon. Toni piti hie­nos­ti minut ajan­ta­sal­la ja kau­pan syn­ty­mi­nen hel­tei­sim­pä­nä loma-aika­na oli iloi­nen yllä­tys. Kii­tos erin­omai­ses­ta työstä!

Son­ja Lindholm

Kävin kat­so­mas­sa Tonin esit­te­le­mää rivi­ta­loa ja mai­nit­sin ole­va­ni kiin­nos­tu­nut teke­mään tar­jouk­sen. Tuli vie­lä mai­nit­tua, ettei nykyi­nen asun­to­ni ole edes myyn­nis­sä, johon Toni tote­si, että teh­dään sil­lai, että mä otan asian hoi­taak­se­ni ja myy­dään se ensi vii­kon­lop­pu­na pois.
Näin­hän sii­nä sit­ten kävi­kin. Per­jan­tai­na näyt­tö ja sun­nun­tai­na hin­ta­pyyn­tö tar­jot­tu.
Ei voi kun suositella.

Vil­le

Etsies­säm­me välit­tä­jää pidim­me tär­keä­nä, että välit­tä­jä on miel­lyt­tä­vä ihmi­nen, hän osaa myy­dä, pal­ve­lu­ha­lu­kas ja rea­lis­ti­nen hin­noit­te­lun suh­teen. Tämän takia pää­dyim­me Toniin. Toni osa­si heti alus­ta pitäen rea­lis­ti­ses­ti kat­soa hin­ta­ta­son, ja ensim­mäi­sel­lä tapaa­mi­sel­la jo tie­sin, että tämä mies osaa myös oikeas­ti myy­dä. Rivi­ta­lo­yh­tiös­säm­me oli iso remont­ti alu­eel­la, joka vai­kut­ti vel­kao­suu­teen. Sii­tä huo­li­mat­ta Toni myi asun­tom­me sopi­val­la hin­nal­la. Kaik­ki toi­mi, ilmoi­tuk­set, kyse­lyt ja kaik­ki näyt­töi­hin liit­ty­vä erit­täin suju­vas­ti. Kau­pan hoi­si digi­nä ja sekin oli meil­le erit­täin help­poa. Voim­me suo­si­tel­la hän­tä lämpimästi.

Tar­ja Pursiainen

Toni sai meil­tä teh­tä­väk­si rivi­ta­lon myyn­nin. Hän hoi­ti teh­tä­vän todel­la hyväl­lä asian­tun­te­muk­sel­la ja luo­tet­ta­vas­ti. Tämä oli jo toi­nen asun­to, min­kä annoim­me hänel­le myyn­tiin. Olem­me todel­la iloi­sia, kun kään­nyim­me hänen puo­leen­sa. Suo­sit­te­lem­me hän­tä ehdottomasti.

Kii­tok­sin

Mar­ket­ta ja Markku

Olim­me myy­neet asun­toam­me puo­li vuot­ta tulok­set­ta ja otim­me sen het­kek­si jo pois myyn­nis­tä. Epä­toi­vo alkoi jo hii­piä mie­liim­me. Yri­tim­me myy­dä itse vii­kon ver­ran ali­hin­taan asun­toam­me, jol­loin Toni otti mei­hin yhteyt­tä. Asun­non hin­ta lai­tet­tiin koh­dil­leen ja Toni sai meil­tä toi­mek­sian­non asun­non myy­mi­sek­si. Yksi näyt­tö riit­ti asun­non myy­mi­seen läh­tö­hin­nal­la. Tämä osoit­ti meil­le, että välit­tä­jäl­lä on väliä. Suo­sit­te­lem­me Tonia Erit­täin läm­pi­mäs­ti. Hän todel­la­kin teki mei­hin vai­ku­tuk­sen. Toni saa myy­dä seu­raa­van asuntommekin.

Jon­na ja Markku

Myim­me tädin perin­tö­asun­non Tonin väli­tyk­sel­lä.
Asiat hoi­tui­vat nopeas­ti ja asian­tun­te­vas­ti. Saim­me pal­jon apua moni­mut­kai­sis­sa perin­tö­asiois­sa, emme­kä voi olla muu­ta kuin tyy­ty­väi­siä välittäjäämme.

Mak­ku ja Anne

Annoim­me Tonil­le myyn­tiin haas­ta­van koh­teen oma­ko­ti­ta­lo ja raken­nus­paik­ka as oy:ssä.
Aikai­sem­min 2 isoa kiin­teis­tön­vä­li­tys­fir­maa lopet­ti­vat myyn­nin kes­ken, kos­ka koh­de oli haas­ta­va. Toni tuli vas­taan erääl­lä näy­töl­lä, kun olim­me kat­so­mas­sa asun­to­ja, ker­roim­me haas­ta­vas­ta koh­tees­ta. Toni otti heti empi­mät­tä haas­teen vas­taan ja sel­vit­ti asioi­ta hyväl­lä asian­tun­te­muk­sel­la ja tar­mol­la ja tulos­ta syn­tyi. Haas­ta­va koh­de saa­tiin myy­tyä, kii­tos Tonin. Toni on erit­täin päte­vä ja työl­leen omis­tau­tu­nut, ottaa asiois­ta sel­vää ja infor­moi mei­tä koko ajan. Suo­sit­te­lem­me läm­pi­mäs­ti, Toni kyl­lä hoi­taa asiat lop­puun asti ja hie­nos­ti. Jat­kos­sa jos tar­vet­ta asun­non myyn­tiin valit­sem­me ehdot­to­mas­ti Tonin.

Tii­na ja Hannu

Kiin­teis­tön myyn­nis­tä ei ollut aikai­sem­min mitään koke­mus­ta, mut­ta onnek­si saim­me asian­tun­te­vaa apua Tonin suun­nal­ta.
Mie­les­täm­me asian­tun­te­mus kiin­teis­töis­tä ja nii­den tek­nii­kas­ta yms. oli erit­täin rat­kai­se­vas­sa roo­lis­sa. Suu­rek­si avuk­si oli myös tätä kaut­ta saa­dut lakia­siain apu sekä tun­te­mus, kysees­sä kun oli moni­mut­kai­nen perin­tö­kiin­teis­tön myynti.

vel­jek­set

Ostin asun­non Tonin väli­tyk­sen kaut­ta. Koke­mus­ta on useis­ta ostois­ta ja myyn­neis­tä, kiin­teis­töis­tä sekä huo­neis­tois­ta. Näi­den koke­mus­ten perus­teel­la voin suo­si­tel­la Tonia läm­pi­mäs­ti per­soo­na­na, asun­non esit­te­lys­sä ja var­si­nin­kin asioi­den hoi­dos­sa. Aktii­vis­ta ja huo­lel­lis­ta teke­mis­tä sekä veny­mis­tä aika­tau­lu­pai­nei­den alla. Oma­koh­tai­sen koke­muk­sen saa­nee­na ja nyt iloi­se­na asun­non omis­ta­ja­na, otan var­mas­ti häneen uudel­leen yhteyt­tä jos tar­pei­ta tulee.

Vesa

Toni on luo­tet­ta­va, tark­ka ja asian­tun­te­va. Pit­kä työ­ura alal­la antaa vank­kaa koke­mus­poh­jaa. Voin suositella.

Tuo­vi

Annoim­me kevääl­lä talom­me myyn­tiin Hel­sin­gin Asun­to­vä­li­tys LKV:lle. Olim­me varau­tu­neet pit­käh­köön myyn­tiai­kaan. Toni hoi­ti kau­pat kui­ten­kin ensi­näy­töl­lä ja mie­les­täm­me vie­lä sopi­vaan hintaan. 

Eri­tyi­ses­ti pidin Tonin tehok­kuu­des­ta, kaik­kien asioi­den reip­paas­ta hoi­to­ta­vas­ta sekä hyväs­tä ajan­ta­sal­la pitä­mi­ses­tä. Koke­muk­sen perus­teel­la voin suo­si­tel­la kai­kil­le asun­ton­sa myyn­tiä harkitseville.

T. Pro­ho­rov

PS. Olem­me muut­ta­neet tois­ta­kym­men­tä ker­taa, joten välit­tä­jis­tä on kokemusta.

Olem­me tyy­ty­väi­siä saa­maam­me pal­ve­luun. Mei­dät pidet­tiin hyvin ajan tasal­la ja asun­to meni kau­pak­si nopeas­ti. Myös lop­pu­tu­los vas­ta­si odotuksiamme.
Kai­sa ja Sami

Otin muu­ta­maan välit­tä­jään yhteyt­tä, Toni vai­kut­ti var­mim­mal­ta enkä pet­ty­nyt. Asun­to myy­tiin kah­des­sa ja puo­les­sa vii­kos­sa oikean­lai­seen hin­taan, oli­han put­ki­re­mont­ti tulos­sa ja vii­mei­ses­tä remon­tis­tam­me mel­kein 20 vuotta. 

Toni piti mei­dät ajan tasal­la. Nyt nuo­ri per­he jo var­maan­kin asuu päi­vi­te­tys­sä kodis­saan ja me olem­me saa­neet viet­tää kesää rau­has­sa. Meil­le kai­kil­le jäi kau­pas­ta hyvä mieli.

Pir­jo Savolainen

Jätä palaut­tee­si ohei­sen lomak­keen kautta. 

    Helsingin Asuntovälitys LKV

    Sateenkaarentie 22
    00740 Helsinki

    Toni Lindlöf, Laatuauktorisoitu kiinteistönvälittäjä, vastaava hoitaja, YKV, LKV, LVV